Zásady spracovania osobných údajov

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov spoločnosti ATEMIT je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť ATEMIT (ako správca) spracováva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných společnosťou ATEMIT a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť ATEMIT tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže predať, a takisto informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov náležia.

 

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV?

Za spracovávanie údajov zodpovedá spoločnosť ATEMIT s.r.o. so sídlom Olomoucká 1181/89, Brno 62700, DIČ: CZ26888823, telefón +420 541 241 567, mail: atemit@atemit.cz

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

Spoločnosť ATEMIT môže zhromažďovať nasledujúce osobné údaje obchodných partnerov, prípadne používateľov z webové stránky ATEMIT: meno, e-mailovú adresu, obchodnú spoločnosť, pre ktorú pracuje, jej poštovú adresu, telefónne číslo, funkciu a odborové zameranie.

Spoločnosť ATEMIT tiež zhromažďuje informácie súvisiace s Vašim chovaním na webe a Vašimi interakciami s firmou.

Všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť ATEMIT zhromažďuje sú získáné od zainteresovaného, okrem kontaktných údajov, ktoré môžu byť poskytnuté kolegami zainteresovaného.

 

ZA AKÝMI ÚČELAMI SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje zainteresovaného budú spracované za týmito účelmi:

 • Evidencia kontaktných osôb v danej firme
 • Uchovanie histórie obchodných prípadov
 • Procesy spojené s identifikáciou zákazníka (plnenie zmlúv)
 • Zaistenie plnenia zmlúv, fakturácie, reklamačného riadenia
 • Obchodné zdelenie (s možnosťou okamžite zrušiť zasielanie týchto zdelení)
 • Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností.

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť ATEMIT uchováva osobné údaje iba po dobu primerane nutnú, s prihliadnutím k potrebám reagovať na vzniknuté problémy a ich riešenie a plnenie požiadaviek v súvisejúcich právnych predpisoch. To znamená, že môže uchovávať osobné údaje po dobu primerane nutnú, a to i potom, čo zainteresovaný prestane používať služby spoločnosti ATEMIT, alebo potom, čo prestane používať web.

 

Komu môžeme poskytovať údaje?

Verejnej a štátnej správe a verejným organizáciám, ak to vyžadujú predpisy daňové, pracovné, o sociálnom zabezpečení alebo akékoľvek iné súvisiace.

Spoločnosť ATEMIT v žiadnom prípade nepredává zákazníkove údaje tretím stranám a ani žiadné údaje nenakupuje.

 

AKO CHRÁNÍ SPOLOČNOSŤ ATEMIT OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť ATEMIT prehlasuje, že prijala všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a integrity osobných údajov, ktoré spracováva, a tiež k zabráneniu strate, zmenám a/alebo prístupu neoprávneným tretím stranám.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Máte následujúce práva, ktorá môžete uplatniť na e-mailovej adrese atemit@atemit.cz:

 • Právo na prístup – máte právo získať potvrdenie o tom, či v spoločnosti ATEMIT spracovávame osobné údaje, ktoré se Vás týkajú, a tiež právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spoločnosť ATEMIT spracováva.
 • Právo na opravu – máte právo požiadať spoločnosť ATEMIT, aby opravila osobné údaje, ak sú nepresné, alebo aby ich doplnila, ak sú neúplné.
 • Právo na vymazanie / právo byť zabudnutý – môžete nás požiadať o vymazanie osobných údajov, ak údaje už nie sú potrebné pre účely, ku ktorým boli zhromaždené, okrem ďalších účelov.
 • Právo na obmedzenie spracovania – máte právo požiadať o obmedzenie spracovania údajov, v takom prípade ich budeme uchovávať iba za účelom vybavenia reklamácií alebo obrany.
 • Právo na prenesiteľnosť – máte právo na obdržanie osobných údajov v štruktúrovanej podobe, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a predávať ich inému zodpovednému subjektu, ak sa spracovanie zakladá na súhlase alebo zmluve a je spracovávané automatizovano.
 • Právo vzniesť námietku – máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe verejného alebo oprávneného záujmu, ktoré sleduje spoločnosť ATEMIT. V takom prípade spoločnosť ATEMIT prestane údaje spracovávať, s výnimkou presvedčivých oprávnených dôvodov alebo výkonu či obhajoby možných reklamácií.
 • Automatizované individuálne rozhodnutie – máte právo na to, aby ste neboli predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane vytvárania profilov, ktoré majú na Vás právne účinky alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvnia. Takéto právo však nebude možné uplatniť v prípade, že je rozhodnutie nevyhnutné pre uzavretie alebo uplatnenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou ATEMIT; je povolené právom použiteľným pre spoločnosť ATEMIT za predpokladu, že stanoví zodpovedajúcim opatrením na ochranu svojich práv, slobôd a oprávnených záujmov; alebo se zakladá na Vašom výslovnom súhlase.
 • Právo podať sťažnosť – máte právo obrátiť se na Úrad pre ochranu osobných údajov. Pri spracovaní sťažnosti Vás môžeme požiadať o preukázanie Vašej totožnosti.